PCPR Biłgoraj

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Informacje ogólne

Aktywny samorząd

________________________________________________________________________________________________________

ostatnia aktualizacja 18.04.2016


                


MODUŁY, OBSZARY I ZADANIA
,
które będą realizowane przez PCPR w 2016 r.:

Moduł I:


 • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,


 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,


 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,


 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,


 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,


 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,


 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),


 • Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),


Moduł II:

 • Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Poniżej przedstawiamy harmonogram działań decyzyjnych w ramach Modułu II pilotażowego programu
„Aktywny samorząd", który wynika z obowiązujących zasad realizacji programu:

01.03.2016

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (1-y cykl 2016)

15.04.2016

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego

31.05.2016

Termin zakończenia wypłaty dofinansowania
w zakresie wniosków złożonych do dnia 15.04.2016 r.

01.09.2016

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (2-gi cykl 2016)

0.10.2016

Termin zakończenia przyjmowania w 2016 roku wniosków w ramach programu (2-gi cykl 2016)

31.01.2017

Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu
(w odniesieniu do wniosków złożonych w 2016 r.)

30.06.2016

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2016 roku   do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

________________________________________________________________________________________________________


MODUŁY, OBSZARY I ZADANIA
,
które będą realizowane przez PCPR w 2016 r.:MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar

Nazwa zadania

Maksymalna wysokość dofinansowania

Udział własny

Adresaci pomocy

Obszar A
likwidacja bariery transportowej

ZADANIE 2
Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

2.100 zł.
w tym: kurs/egzamin 1.500 zł
pozostałe koszty 600 zł

25%

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
- wiek aktywności zawodowej
- dysfunkcja narządu ruchu

Obszar A
likwidacja bariery transportowej

ZADANIE 1
Pomoc w zakupie          i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

5.000 zł.

15%

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
- dysfunkcja narządu ruchu

OBSZAR B
likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

ZADANIE 1
Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

- dla osoby niewidomej 20.000 zł z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł.
- dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku
8.000 zł.
- dla osób z dysfunkcją kończyn górnych 5.000 zł

10%

- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
- dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

OBSZAR B
likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

ZADANIE 2
Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego           i oprogramowania

- dla osoby głuchoniewidomej 4.000 zł.
- dla pozostałych adresatów obszaru 2.000 zł.
z możliwością zwiększenia dofinansowania o 100% gdy dysfunkcja narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia

nie wymagany

- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
- dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

OBSZAR C likwidacja bariery w poruszaniu się

ZADANIE 2
Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

2.000 zł.

nie wymagany

- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

OBSZAR C likwidacja bariery w poruszaniu się

ZADANIE 3
Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne

dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
- w zakresie ręki      9.000 zł.
- przedramienia    20.000 zł.
- ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym 26.000 zł.
- na poziomie podudzia 14.000 zł.
- na wysokości uda (także przez staw kolanowy) 20.000 zł.
- uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym 25.000 zł.                          z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON
Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem  nie więcej niż 200 zł.

10%

- stopień niepełnosprawności
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
- potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego
- potwierdzenie opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

OBSZAR C likwidacja bariery w poruszaniu się

ZADANIE 4
Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny

dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
- w zakresie ręki      2.700 zł.
- przedramienia        6.000 zł.
- ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym 7.800 zł.
- na poziomie podudzia 4.200 zł.
- na wysokości uda (także przez staw kolanowy) 6.000 zł.
- uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym 7.500 zł.      
 Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem  nie więcej niż 200 zł.          

10%

- stopień niepełnosprawności
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
- potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego
- potwierdzenie opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

OBSZAR D  pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu lub inną tego typu opieką

200 zł. miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.400 zł.
w ciągu roku
tytułem kosztów opieki nad każdą osobą zależną

15%

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
- aktywność zawodowa
- pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka


MODUŁ II - Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

W 2016 roku kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:

 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia nie mniej niż 700 zł., maksymalnie 1.000 zł,

 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego do 4.000 zł,

 • dopłaty za naukę (czesne) równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł. jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł. (netto) na osobę


W przypadku, gdy wnioskodawca w Module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł. jest możliwe wyłącznie w przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł. (netto) na osobę.

Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku (zgodnie z rozdziałem VII ust. 3 pkt 2 programu) tj. :

 • roku szkolnego/akademickiego 2015/2016,

 • roku szkolnego/akademickiego 2016/2017, dla wniosków składanych do 10 października 2016 r.


Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 • 700 zł. w przypadkach, które określi realizator programu (np. gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),

 • 500 zł. w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

 • 300 zł. w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,

 • 300 zł. w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.


Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca:

 • z powodu niezadawalających wyników w nauce powtarza semestr/półrocze uprzednio objęte dofinansowaniem ze środków PFRON,

 • zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię, ponownie rozpoczyna naukę od poziomu (semestru/półrocza) objętego uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON.

MODUŁ II - wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego):

Liczba form kształcenia jednocześnie
objętych dofinansowaniem w ramach programu

Wnioskodawcy zatrudnieni:

Wnioskodawcy
nie zatrudnieni:

Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(na jednym kierunku)

15%

x

Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(więcej niż jeden kierunek)

65%*

50%*

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest wnioskodawca:

 • który zatrudnienie rozpoczął w 2016 roku, albo

 • którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.


Kwota dofinansowania kosztów czesnego ulega zmniejszeniu o 300 zł, jeśli osoba niepełnosprawna po ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym (np. po zakończeniu studiów I stopnia, ponownie rozpoczyna studia I stopnia).

Zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów nauki nie obowiązuje, jeśli osoba niepełnosprawna:

 • ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków PFRON (wsparcie ze środków PFRON nastąpiło np. od II roku), albo

 • jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym.


Od bieżącego roku obowiązują następujące warunki dopuszczalności pomocy w module II:


Warunki uzyskania pomocy na dofinansowanie nauki

 • każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON dla 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:

     a) „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
     b) „STUDENT II
kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

z uwzględnieniem pkt 2,

 • wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu - do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,

 • decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4,

 • wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 - z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).


W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Przypominamy, że:

 • dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),  

 • decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje samorząd powiatowy,

 • kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,  

 • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego - aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.


ULOTKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCZA PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD EDYCJA 2016 DOSTĘPNA JEST DO POBRANIA PONIŻEJ:

Ulotka Aktywny Samorząd 2016

Dokument zapisany jest w formacie .pdf


________________________________________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju przystąpiło po raz kolejny do realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd". Powiat Biłgorajski podpisał dnia 28 lutego 2014r. aneks do umowy
nr AS3/000016/03/D z dnia 28 marca 2013r. w sprawie realizacji programu.

________________________________________________________________________________________________________

13.06.2014

!!! UWAGA !!!

Zmiana terminu przyjmowania wniosków   w ramach modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014 roku podjęła uchwałę nr 9/2014 dotyczącą wprowadzenia zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.  


W związku z wprowadzonymi przez Radę Nadzorczą PFRON zmianami informujemy, że termin przyjmowania wniosków w module I został skrócony i obecnie upływa w dniu 30 sierpnia.

Bardzo prosimy Wnioskodawców o uwzględnienie tej zmiany w planach dotyczących aplikowania o wsparcie w ramach programu.


Osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów:

 • zakupu/montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

 • uzyskania prawa jazdy kategorii B,

 • zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

 • szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 • zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

 • utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

 • zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

 • utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu,


Prosimy o przyjęcie do wiadomości informacji, że skrócenie terminu zakończenia przyjmowania wniosków nastąpiło w celu sprawniejszej organizacji prac związanych z rozpatrywaniem wniosków, a w efekcie - w celu skrócenia oczekiwania na realizację wnioskowanego wsparcia.


________________________________________________________________________________________________________Wnioski wraz z wkładkami i załącznikami DOSTĘPNE SA w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, ul. Bohaterów Monte Cassino 38, pokój nr 9 oraz
na naszej stronie internetowej w zakładce Aktywny samorząd --> Wnioski do pobrania

________________________________________________________________________________________________________


Wnioski o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd” semestr letni roku akademickiego/szkolnego 2013/2014 przyjmowane są do 30.03.2014 roku.

________________________________________________________________________________________________________

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w innych zadaniach realizowanych w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd” prosimy o wyrozumiałość  i cierpliwość w oczekiwaniu na wyznaczenie terminu przyjmowania wniosków przez Realizatora programu.

Data rozpoczęcia przyjmowania wniosków zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej.

________________________________________________________________________________________________________


ULOTKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCZA PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD EDYCJA 2014 DOSTĘPNA JEST DO POBRANIA PONIŻEJ:
INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD: MODUŁ I, MODUŁ II (dawniej STUDENT)

________________________________________________________________________________________________________Dodatkowo informacje są zamieszczone również na portalu PFRON pod adresem: www.pfron.org.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”.


Dukument zapisany jest w formacie PDF.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego