PCPR Biłgoraj

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

________________________________________________________________________________________________________

31.08.2016

Uwaga Wnioskodawcy!

Program „Aktywny Samorząd”
MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym


Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd” semestr letni roku akademickiego/ szkolnego  2016/2017 mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju przy ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w  pokoju nr 9 począwszy od dnia 01.09.2016r. do dnia 10.10.2016r.

Wnioski wraz z wkładkami i  załącznikami dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj, pokój nr 9 oraz na naszej stronie internetowej w zakładce „Aktywny Samorząd” – wnioski do pobrania.

Adresatem pomocy w Module II jest osoba niepełnosprawna, która:
- posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- pobiera naukę w:
 - szkole wyższej,
 - szkole policealnej,
 - kolegium,
 - ma otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

________________________________________________________________________________________________________

21.07.2016

Program Korekcyjno - Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju informuje, że zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2016 roku poz. 1390.), Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 oraz Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2016, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju z początkiem października 2015 roku przystępuje do realizacji Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.

Celem programu jest powstrzymanie uczestników od stosowania przemocy w relacjach z rodziną, uzyskanie świadomości własnych destrukcyjnych zachowań, wykształcenie społecznie akceptowanych sposobów radzenia sobie z napięciem i agresją, wykształcenie pozytywnych postaw rodzicielskich oraz umiejętności partnerskiego układania relacji z bliskimi.

W związku z tym wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie się do tut. Centrum w terminie do dnia
05.08.2015 roku. Uczestnikom zapewniamy całkowitą dyskrecję oraz spotkania w atmosferze wzajemnego poszanowania i akceptacji.

________________________________________________________________________________________________________


Poszukujemy rodzin zastępczych

"...dziecko dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia.."

Konwencja o Prawach Dziecka

Wiele dzieci nie ma takiego szczęścia aby wychowywać się w rodzinie biologicznej, dlatego też dzieciom, które nie mogą liczyć na miłość i bezpieczeństwo w swoich rodzinach pragniemy znaleźć środowisko zastępcze.

Poszukujemy osób, które zapewnią osamotnionym i osieroconym dzieciom opiekę i bezpieczeństwo a przede wszystkim stworzą im prawdziwy dom.

Osoby zainteresowane utworzeniem rodziny zastępczej zapraszamy do nawiązania kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj, tel. 84 686-69-49.

Informacje dotyczące wymagań jakie muszą spełnić kandydaci na rodziców zastępczych znajdują się w zakładce Piecza zastępcza.

________________________________________________________________________________________________________

13.04.2016

Ogłoszenie dotyczące realizacji Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Prosimy o kliknięcie w link powyżej aby zapoznan się z treścią ogłoszenia i w przypadku zainteresowania przedstawić swoją ofertę do 26.04.2016 roku.

________________________________________________________________________________________________________

05.04.2016


                   


UWAGA WNIOSKODAWCY !!!!
RUSZYŁ PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju uprzejmie informuje, że osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Biłgorajskiego w 2016 r. mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.


Moduł I:   

Obszar A Zadanie 1
pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B Zadanie 1
pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D
pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Termin przyjmowania wniosków w ramach Modułu I od 01.04.2016 r. do 30.08.2016 r.


Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Termin przyjmowania wniosków:


- od 01.03.2016 r. do 15.04.2016 r.
(wnioski dotyczące roku akademickiego/szkolnego 2015/2016),

- od 01.09.201
6 r. do 10.10.2016 r. (wnioski dotyczące roku akademickiego/szkolnego 2016/2017).


Druki wniosków dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj, pokój nr 9 oraz na naszej stronie internetowej www.pcprbilgoraj.website.pl w zakładce „Aktywny Samorząd” – wnioski do pobrania.


Ulotka informacyjna dotycząca programu "Aktywny Samorząd".
Aby porbać ulotkę proszę kliknąć w link poniżej

INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC W RAMACH
PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD: MODUŁ I, MODUŁ II (dawniej STUDENT)


plik zapisany jest w formacie PDF

________________________________________________________________________________________________________

29.03.2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju informuje, iż w związku z przyjęciem do realizacji Programu „Rodzina 500+” na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego przysługuje od dnia 1 kwietnia 2016r. dodatek wychowawczy w wysokości 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko przebywające w pieczy zastępczej, które nie ukończyło 18 roku życia.

Dodatek przyznawany będzie na wniosek rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektora placówki opiekuńczo
wychowawczej typu rodzinnego. Wnioski można składać w siedzibie PCPR w Biłgoraju od dnia 1 kwietnia 2016r.

Szczegółowe informacje dotyczące nowego świadczenia znaleźć można na stronie:
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,7737,swiadczenie-500-zl-dla-dzieci-w-pieczy-zastepczej.html

Aby pobrać wniosek o przyznanie dodatku wychowaczego proszę kliknąć w link poniżej (wniosek jest w formacie .pdf)

Wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego

________________________________________________________________________________________________________

29.02.2016
Nabór wniosków w ramach programu
„Aktywny Samorząd”
Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” semestr letni roku akademickiego/ szkolnego 2015/2016 mogą składać wnioski Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju przy ul. Bohaterów MonteCassino 38, 23-400 Biłgoraj od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 począwszy od dnia 01.03.2016 r. do 15.04.2016 r.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2016 r. w ramach Programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w oczekiwaniu na wyznaczenie terminu przyjmowania wniosków.


Informacje o terminie rozpoczęcia przyjmowania wniosków oraz inne szczegóły będą dostępne na stronie internetowej www.pcprbilgoraj.website.pl. w zakładce Aktywny Samorząd oraz Aktualności.


Więcej informacji można uzyskać na stronie PFRON:
www.pfron.org.pl
lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju.


________________________________________________________________________________________________________

23.02.2016

Punkt Konsultacyjny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju informuje, iż w ramach realizacji
Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2017 prowadzi Punkt Konsultacyjny dla pracowników jednostek pomocy społecznej oraz zespołów interdyscyplinarnych bezpośrednio zaangażowanych w pracę z osobami uwikłanymi w przemoc domową.

Zadaniem Punktu jest:
- wsparcie psychologiczne,
- konsultowanie sytuacji szeczególnie trudnych/obciążających,
- zapobieganie wypaleniu zawodowemu

Zainteresowanych zapraszamy do tutejszego Centrum w każdy poniedziałek, w godzinach 13:30 - 15:30 po uprzednim kontakcie telefonicznym.

________________________________________________________________________________________________________

05.11.2015

Informacja o dniu wolnym od pracy
w PCPR i PZOON w Biłgoraju

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju
dzień 24 grudnia 2015 roku będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy z tytułu święta przypadającego w sobotę.


________________________________________________________________________________________________________

07.09.2015

Program Korekcyjno - Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju informuje, że zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 oraz Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2016, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju z początkiem października 2015 roku przystępuje do realizacji Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.

Celem programu jest powstrzymanie uczestników od stosowania przemocy w relacjach z rodziną, uzyskanie świadomości własnych destrukcyjnych zachowań, wykształcenie społecznie akceptowanych sposobów radzenia sobie z napięciem i agresją, wykształcenie pozytywnych postaw rodzicielskich oraz umiejętności partnerskiego układania relacji z bliskimi.

W związku z tym wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie się do tut. Centrum w terminie do dnia 25.09.2015 roku. Uczestnikom zapewniamy całkowitą dyskrecję oraz spotkania w atmosferze wzajemnego poszanowania i akceptacji.


________________________________________________________________________________________________________

12.08.2015

                    

Termin zakończenia przyjmowania w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Termin zakończenia naboru w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd" upływa:

1) w Module I - w dniu 31 sierpnia 2015 r. - dofinansowanie ze środków PFRON może dotyczyć:

 • kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B (Obszar A2),

 • szkolenia w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego nabytego w ramach Obszaru B1 programu (Obszar B2),

 • utrzymania sprawności technicznej  posiadanego wózka inwalidzkiego  o napędzie elektrycznym (Obszar C2),

 • protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C3),

 • utrzymania  sprawności  technicznej  posiadanej  protezy,  w której   zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne  (Obszar C4),

utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu albo pod inną tego typu opieką - Obszar D).

2) w Module II - w dniu 10 października 2015 r. z tym, że:

 • wniosek dotyczący refundacji kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015 należy złożyć w okresie trwania tego roku akademickiego (do 30 września); wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie (podstawa: rozdział VII ust. 3 pkt 2 programu: Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia).

 • termin złożenia wniosku dotyczącego dofinansowania roku akademickiego 2015/2016 upływa w dniu 10 października. Nabór wniosków w module II został wydłużony do dnia 10 października zgodnie z postulatami środowisk akademickich.


________________________________________________________________________________________________________

03.06.2015

Zapraszamy do konsultacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Biłgorajskim na lata 2015-2017.

Spostrzeżenia, uwagi oraz wnioski prosimy przesyłać pocztą mailową na adres bilgorajpcpr@wp.pl lub zgłaszać telefonicznie pod nr 84-686-69-49, 84-688-08-38.

Konsultacje trwają do 17.06.2015r.

Aby pobrać dokumenty proszę kliknąć linki poniżej:

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie biłgorajskim na lata 2015 2017

Załącznik nr 1
Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Biłgorajskiego na lata 2015 - 2017


Załącznik nr 2
Powiatowy program profilaktyczny z zakresu promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie biłgorajskim  na lata
2015 - 2017


________________________________________________________________________________________________________

22.04.2015

Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju z dnia 1 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych oraz zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.


W celu zapoznania się z dokumentami proszę kliknąć w linki poniżej:

Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora PCPR w Biłgoraju

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2015


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2015

________________________________________________________________________________________________________

13.04.2015


W związku z niewystarczającym limitem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań określonych w art. 35a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127 poz.721 z późn. zm.) i z zapewnieniem prawidłowej gospodarki środkami PFRON, w tym celowości, racjonalności, efektywności i oszczędności oraz należytego wykonania zadań na rok 2015 zawiesza się realizację zadania o nazwie likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.

Ograniczenia w finansowaniu ustawowych zadań wynikają z dokonanej analizy możliwości ich realizacji w ramach dostępnych środków PFRON w br.


________________________________________________________________________________________________________

31.03.2015

!!! UWAGA WNIOSKODAWCY !!!

Informacja o terminach przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju uprzejmie informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” będą przyjmowane, w następujących terminach:

Moduł I  

 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,


 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,


 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,


 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,


 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),


 • Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),


Termin przyjmowania wniosków od 01.04.2015 r. do 30.08.2015 r.Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym


Termin przyjmowania wniosków:

 • od 02.03.2015 r. do 30.03.2015 r.  (wnioski dotyczące semestru letniego roku akademickiego/szkolnego 2014/2015),


 • od 01.09.2015 r. do 30.09.2015 r. (wnioski dotyczące semestru zimowego  roku akademickiego/szkolnego 2015/2016).


Wnioski wraz z wkładkami i  załącznikami dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj, pokój nr 9 oraz na naszej stronie internetowej w zakładce „Aktywny Samorząd”
wnioski do pobrania.

Informacja ta została również ogłoszona w lokalnej prasie tj. na portalu bilgoraj.com.pl: http://bilgoraj.com.pl/uwaga-wnioskodawcy-zmiany-w-pilotazowym-programie-8222aktywny-samorzad8221,,3,11,11,1,13335,n.html


________________________________________________________________________________________________________

25.02.2015

!!! UWAGA !!!

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" semestr letni roku akademickiego/ szkolnego  2014/2015 mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju przy ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w  pokoju nr 9 począwszy od dnia 02.03.2015 r. do 30.03.2015 r.

Wnioski wraz z wkładkami i  załącznikami dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj, pokój nr 9 oraz na naszej stronie internetowej w zakładce „Aktywny Samorząd” – wnioski do pobrania.


Prosimy o rzetelne i uważne wypełnianie wniosków, co w sposób istotny skróci czas ich rozpatrywania i oczekiwania na wypłatę dofinansowania.


Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w innych zadaniach realizowanych w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd” prosimy o wyrozumiałość  i cierpliwość w oczekiwaniu na wyznaczenie terminu przyjmowania wniosków przez Realizatora programu. Data rozpoczęcia przyjmowania wniosków zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej.


________________________________________________________________________________________________________

25.02.2015POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Biłgorajskim zaprasza na szkolenie dla kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

Szkolenie skierowane jest do osób (małżonków lub osób samotnych), które chciałyby przyjąć do swojej rodziny dziecko pozbawione całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.

Szkolenie jest bezpłatne dla mieszkańców Powiatu Biłgorajskiego.

Osoby zainteresowane lub chcące uzyskać więcej informacji proszone są o zgłoszenie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, ul. Bohaterów Monte Cassino 38 lub kontakt telefoniczny pod nr (84) 686–69–49.

________________________________________________________________________________________________________

24.02.2015

                                                                                                          

Uwaga Wnioskodawcy!

Zmiany w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd

W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, tj. następujące formy wsparcia:

Moduł I:  


- Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

- Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

- Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

- Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

- Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

- Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),


Moduł II

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

W przypadku pojawienia się możliwości zwiększenia środków inwestycyjnych na realizację programu, Zarząd PFRON może skorzystać z zasady wyrażonej w rozdziale VII ust. 6 programu, która pozwala modyfikować dokument pn. „Kierunki działań (…)”, co pozwoli w terminie późniejszym uruchomić realizację kolejnej formy/ kolejnych form wsparcia.


Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w programie, prosimy o wyrozumiałość  i cierpliwość w oczekiwaniu na wyznaczenie terminu przyjmowania wniosków przez Realizatora programu.


Informacje o terminie rozpoczęcia przyjmowania wniosków będą dostępne na stronie internetowej www.pcprbilgoraj.website.pl


Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:

- Modułu I – dnia 30 sierpnia 2015 r.

- Modułu II:
- dnia 30 marca 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015),
- dnia 30 września 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016).


Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa można zapoznać się pod adresem:
http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644,dok.html

Poniżej przedstawiamy harmonogram działań decyzyjnych w ramach modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, który wynika z obowiązujących zasad realizacji programu:

20.02.2015

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu w bieżącym roku,

13.03.2015

Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i PFRON (aneks),


30.03.2015

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego,


31.05.2015

Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2015 r.


30.09.2015

Termin zakończenia przyjmowania w 2015 roku wniosków w ramach programu,


31.01.2016

Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu (w odniesieniu do wniosków złożonych w 2015 r.),


30.06.2016

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2015 roku  – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone.

________________________________________________________________________________________________________

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego