PCPR Biłgoraj

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną Powiatu Biłgorajskiego, która realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny.

________________________________________________________________________________________________________

22.12.2014

Ogłoszenie
Zarządu Powiatu w Biłgoraju


Zarząd Powiatu w Biłgoraju informuje, że po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem „Prowadzenie na terenie Powiatu Biłgorajskiego w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2017r. placówki opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego” wybrano ofertę złożoną przez   Stowarzyszenie Wioski Dziecięce w Polsce Program SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj ul. Zielona 132, 23 400 Biłgoraj.

Kwota przyznanej dotacji
2.919.000,00 zł.

________________________________________________________________________________________________________

24.11.2014

OGŁOSZENIE

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na zadanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2017r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju uprzejmie informuje, że ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w zakresie wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej do udziału w pracach komisji ds. oceny ofert na „Prowadzenie na terenie Powiatu Biłgorajskiego w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2017r. placówki opiekuńczo
wychowawczej typu rodzinnego”

Prosimy osoby reprezentujące organizacje o przesłanie zgłoszeń (danych teleadresowych organizacji, danych osobowych zainteresowanego wraz ze wskazaniem pełnionej funkcji w organizacji) na adres: bilgorajpcpr@wp.pl do dnia 01.12.2014r. do godziny 15.30.

Decyduje kolejność zgłoszeń.


________________________________________________________________________________________________________

14.11.2014

OGŁOSZENIE
 
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU
WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ -

Prowadzenie na terenie Powiatu Biłgorajskiego w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2017r.
placówki opiekuńczo
wychowawczej typu rodzinnego

Aby pobrać dokument proszę kliknąć w link poniżej:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

________________________________________________________________________________________________________

12.09.2014

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania kosztów ponoszonych w związku z nauką na poziomie wyższym  w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd” Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym semestr zimowy roku akademickiego/szkolnego 2014/2015 mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju przy ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w  pokoju nr 9 począwszy od dnia 01.09.2014r. do 30.09.2014r.

________________________________________________________________________________________________________

01.09.2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju uprzejmie informuje, że Uchwałą Nr 611/2014 Zarządu Powiatu w Biłgoraju z dnia 26 sierpnia 2014r. została wprowadzona w Powiecie Biłgorajskim „Karta Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej 3+” dla rodzin wielodzietnych i wielodzietnych rodzin zastępczych z terenu Powiatu Biłgorajskiego.


Aby dowiedzieć się więcej proszę w menu po lewej stronie wybrać zakładkę Karta Dużej Rodziny 3+

________________________________________________________________________________________________________

17.07.2014

INFORMACJA

Fundacja Eco Textil od października 2013 roku prowadzi ogólnopolską kampanię "Rower dla niepełnosprawnego" przekazując potrzebującym specjalne, trójkołowe rowery rehabilitacyjne.

Aby dowiedzieć się więcej proszę odwiedzić stonę:
www.ecotextil.pl

lub pobrać ulotkę klikając w link poniżej:
Ulotka informacyjna

________________________________________________________________________________________________________

13.06.2014

!!! UWAGA !!!

Zmiana terminu przyjmowania wniosków   w ramach modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014 roku podjęła uchwałę nr 9/2014 dotyczącą wprowadzenia zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.  


W związku z wprowadzonymi przez Radę Nadzorczą PFRON zmianami informujemy, że termin przyjmowania wniosków w module I został skrócony i obecnie upływa w dniu 30 sierpnia.

Bardzo prosimy Wnioskodawców o uwzględnienie tej zmiany w planach dotyczących aplikowania o wsparcie w ramach programu.


Osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów:
zakupu/montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
uzyskania prawa jazdy kategorii B,
zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu,


Prosimy o przyjęcie do wiadomości informacji, że skrócenie terminu zakończenia przyjmowania wniosków nastąpiło w celu sprawniejszej organizacji prac związanych z rozpatrywaniem wniosków, a w efekcie - w celu skrócenia oczekiwania na realizację wnioskowanego wsparcia.


________________________________________________________________________________________________________

Konsultacje społeczne Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2020.

Aby dowiedzieć się więcej proszę wybrać z menu po lewej stronie zakładkę STRATEGIA.

________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 1/2014
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju
z dnia 1 kwietnia 2014 roku
w sprawie zasad rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Aby dowiedzieć się więcej proszę kliknąć w link poniżej:

Zarządzenie Nr 1/2014

________________________________________________________________________________________________________

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2014 roku w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł I mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, ul. Boh. Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj w pokoju nr 9 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 począwszy od dnia 01.04.2014 do 30.09.2014r.

________________________________________________________________________________________________________

Poniżej przedstawiamy harmonogram działań decyzyjnych w ramach modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, który wynika z obecnie obowiązujących zasad realizacji programu:


30.03.2014      - Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach aktualnego semestru/półrocza
31.05.2014
     - Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w ramach aktualnego semestru/półrocza
01.09.2014
    - Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków w ramach semestru/półrocza zimowego
30.09.2014
    - Termin zakończenia przyjmowania w 2014 roku wniosków w ramach programu
31.01.2015
    - Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu
                          
(w odniesieniu do wniosków złożonych w 2014 r.)
30.06.2015
    - Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2014 roku  – do tego
                          
dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami                           powinny zostać rozliczone

________________________________________________________________________________________________________

!!! UWAGA BENEFICJENCI PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD" - MODUŁ II - DAWNY STUDENT !!!

!!! WNIOSKI O DOFINANSOWANIE PRZYJMOWANE SĄ DO 30.03.2014 ROKU !!!


Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd” semestr letni roku akademickiego/szkolnego 2013/2014 mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju przy ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w  pokoju nr 9 począwszy od dnia 3.03.2014r. do 30.03.2014r.

Wnioski wraz z wkładkami i załącznikami dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj, pokój nr 9 oraz na naszej stronie internetowej w zakładce „Aktywny Samorząd”
wnioski do pobrania. Prosimy o rzetelne i uważne wypełnianie wniosków, co w sposób istotny skróci czas ich rozpatrywania i oczekiwania na wypłatę dofinansowania.

!!! UWAGA !!!

ULOTKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCZA PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD EDYCJA 2014 DOSTĘPNA JEST DO POBRANIA PONIŻEJ:


INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD: MODUŁ I, MODUŁ II (dawniej STUDENT)


Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w innych zadaniach realizowanych w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd” prosimy o wyrozumiałość  i cierpliwość w oczekiwaniu na wyznaczenie terminu przyjmowania wniosków przez Realizatora programu. Data rozpoczęcia przyjmowania wniosków zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej.


________________________________________________________________________________________________________„Milczący przewodnik – pilotażowy projekt dostosowania e-administracji do potrzeb osób głuchych i niedosłyszących”
– zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Aby dowiedzieć się więcej proszę wybrać "MILCZĄCY PRZEWODNIK" w menu po lewej stronie


________________________________________________________________________________________________________


PCPR w Biłgoraju od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku realizuje


Projekt systemowy „Twoja aktywność – Twoja szansą” w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

________________________________________________________________________________________________________

Szczegółowe informacje i materiały znajdują się na stronie internetowej projektu, aby do niej przejść kliknij link poniżej:

http://www.efspcprbilgoraj.pl


Zapraszamy także na stronę Europejskiego Funduszu Społecznego:

http://www.efs.gov.plWróć do spisu treści | Wróć do menu głównego