PCPR Biłgoraj

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną Powiatu Biłgorajskiego, która realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny.

________________________________________________________________________________________________________

25.02.2015

!!! UWAGA !!!

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" semestr letni roku akademickiego/ szkolnego  2014/2015 mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju przy ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w  pokoju nr 9 począwszy od dnia 02.03.2015 r. do 30.03.2015 r.

Wnioski wraz z wkładkami i  załącznikami dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj, pokój nr 9 oraz na naszej stronie internetowej w zakładce „Aktywny Samorząd” – wnioski do pobrania.


Prosimy o rzetelne i uważne wypełnianie wniosków, co w sposób istotny skróci czas ich rozpatrywania i oczekiwania na wypłatę dofinansowania.


Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w innych zadaniach realizowanych w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd” prosimy o wyrozumiałość  i cierpliwość w oczekiwaniu na wyznaczenie terminu przyjmowania wniosków przez Realizatora programu. Data rozpoczęcia przyjmowania wniosków zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej.


________________________________________________________________________________________________________

25.02.2015POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Biłgorajskim zaprasza na szkolenie dla kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

Szkolenie skierowane jest do osób (małżonków lub osób samotnych), które chciałyby przyjąć do swojej rodziny dziecko pozbawione całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.

Szkolenie jest bezpłatne dla mieszkańców Powiatu Biłgorajskiego.

Osoby zainteresowane lub chcące uzyskać więcej informacji proszone są o zgłoszenie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, ul. Bohaterów Monte Cassino 38 lub kontakt telefoniczny pod nr (84) 686–69–49.

________________________________________________________________________________________________________

24.02.2015

                                                                                                          

Uwaga Wnioskodawcy!

Zmiany w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd

W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, tj. następujące formy wsparcia:

Moduł I:  


- Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

- Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

- Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

- Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

- Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

- Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),


Moduł II

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

W przypadku pojawienia się możliwości zwiększenia środków inwestycyjnych na realizację programu, Zarząd PFRON może skorzystać z zasady wyrażonej w rozdziale VII ust. 6 programu, która pozwala modyfikować dokument pn. „Kierunki działań (…)”, co pozwoli w terminie późniejszym uruchomić realizację kolejnej formy/ kolejnych form wsparcia.


Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w programie, prosimy o wyrozumiałość  i cierpliwość w oczekiwaniu na wyznaczenie terminu przyjmowania wniosków przez Realizatora programu.


Informacje o terminie rozpoczęcia przyjmowania wniosków będą dostępne na stronie internetowej www.pcprbilgoraj.website.pl


Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:

- Modułu I – dnia 30 sierpnia 2015 r.

- Modułu II:
- dnia 30 marca 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015),
- dnia 30 września 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016).


Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa można zapoznać się pod adresem:
http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644,dok.html

Poniżej przedstawiamy harmonogram działań decyzyjnych w ramach modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, który wynika z obowiązujących zasad realizacji programu:

20.02.2015

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu w bieżącym roku,

13.03.2015

Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i PFRON (aneks),


30.03.2015

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego,


31.05.2015

Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2015 r.


30.09.2015

Termin zakończenia przyjmowania w 2015 roku wniosków w ramach programu,


31.01.2016

Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu (w odniesieniu do wniosków złożonych w 2015 r.),


30.06.2016

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2015 roku  – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone.

________________________________________________________________________________________________________

22.12.2014

Ogłoszenie
Zarządu Powiatu w Biłgoraju


Zarząd Powiatu w Biłgoraju informuje, że po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem „Prowadzenie na terenie Powiatu Biłgorajskiego w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2017r. placówki opiekuńczo
wychowawczej typu rodzinnego” wybrano ofertę złożoną przez   Stowarzyszenie Wioski Dziecięce w Polsce Program SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj ul. Zielona 132, 23 400 Biłgoraj.

Kwota przyznanej dotacji
2.919.000,00 zł.

________________________________________________________________________________________________________

24.11.2014

OGŁOSZENIE

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na zadanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2017r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju uprzejmie informuje, że ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w zakresie wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej do udziału w pracach komisji ds. oceny ofert na „Prowadzenie na terenie Powiatu Biłgorajskiego w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2017r. placówki opiekuńczo
wychowawczej typu rodzinnego”

Prosimy osoby reprezentujące organizacje o przesłanie zgłoszeń (danych teleadresowych organizacji, danych osobowych zainteresowanego wraz ze wskazaniem pełnionej funkcji w organizacji) na adres: bilgorajpcpr@wp.pl do dnia 01.12.2014r. do godziny 15.30.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

________________________________________________________________________________________________________

14.11.2014

OGŁOSZENIE
 
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU
WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ -

Prowadzenie na terenie Powiatu Biłgorajskiego w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2017r.
placówki opiekuńczo
wychowawczej typu rodzinnego

Aby pobrać dokument proszę kliknąć w link poniżej:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

________________________________________________________________________________________________________

12.09.2014

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania kosztów ponoszonych w związku z nauką na poziomie wyższym  w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd” Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym semestr zimowy roku akademickiego/szkolnego 2014/2015 mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju przy ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w  pokoju nr 9 począwszy od dnia 01.09.2014r. do 30.09.2014r.

________________________________________________________________________________________________________

01.09.2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju uprzejmie informuje, że Uchwałą Nr 611/2014 Zarządu Powiatu w Biłgoraju z dnia 26 sierpnia 2014r. została wprowadzona w Powiecie Biłgorajskim „Karta Dużej Rodziny 3+/Rodziny Zastępczej 3+” dla rodzin wielodzietnych i wielodzietnych rodzin zastępczych z terenu Powiatu Biłgorajskiego.


Aby dowiedzieć się więcej proszę w menu po lewej stronie wybrać zakładkę Karta Dużej Rodziny 3+

________________________________________________________________________________________________________

17.07.2014

INFORMACJA

Fundacja Eco Textil od października 2013 roku prowadzi ogólnopolską kampanię "Rower dla niepełnosprawnego" przekazując potrzebującym specjalne, trójkołowe rowery rehabilitacyjne.

Aby dowiedzieć się więcej proszę odwiedzić stonę:
www.ecotextil.pl

lub pobrać ulotkę klikając w link poniżej:
Ulotka informacyjna

________________________________________________________________________________________________________

13.06.2014

!!! UWAGA !!!

Zmiana terminu przyjmowania wniosków   w ramach modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014 roku podjęła uchwałę nr 9/2014 dotyczącą wprowadzenia zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.  


W związku z wprowadzonymi przez Radę Nadzorczą PFRON zmianami informujemy, że termin przyjmowania wniosków w module I został skrócony i obecnie upływa w dniu 30 sierpnia.

Bardzo prosimy Wnioskodawców o uwzględnienie tej zmiany w planach dotyczących aplikowania o wsparcie w ramach programu.


Osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów:
zakupu/montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
uzyskania prawa jazdy kategorii B,
zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu,


Prosimy o przyjęcie do wiadomości informacji, że skrócenie terminu zakończenia przyjmowania wniosków nastąpiło w celu sprawniejszej organizacji prac związanych z rozpatrywaniem wniosków, a w efekcie - w celu skrócenia oczekiwania na realizację wnioskowanego wsparcia.


________________________________________________________________________________________________________

Konsultacje społeczne Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2020.

Aby dowiedzieć się więcej proszę wybrać z menu po lewej stronie zakładkę STRATEGIA.

________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 1/2014
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju
z dnia 1 kwietnia 2014 roku
w sprawie zasad rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Aby dowiedzieć się więcej proszę kliknąć w link poniżej:

Zarządzenie Nr 1/2014

________________________________________________________________________________________________________

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2014 roku w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł I mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, ul. Boh. Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj w pokoju nr 9 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 począwszy od dnia 01.04.2014 do 30.09.2014r.

________________________________________________________________________________________________________

Poniżej przedstawiamy harmonogram działań decyzyjnych w ramach modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, który wynika z obecnie obowiązujących zasad realizacji programu:


30.03.2014      - Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach aktualnego semestru/półrocza
31.05.2014
     - Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w ramach aktualnego semestru/półrocza
01.09.2014
    - Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków w ramach semestru/półrocza zimowego
30.09.2014
    - Termin zakończenia przyjmowania w 2014 roku wniosków w ramach programu
31.01.2015
    - Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu
                          
(w odniesieniu do wniosków złożonych w 2014 r.)
30.06.2015
    - Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2014 roku  – do tego
                          
dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami                           powinny zostać rozliczone

________________________________________________________________________________________________________

!!! UWAGA BENEFICJENCI PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD" - MODUŁ II - DAWNY STUDENT !!!

!!! WNIOSKI O DOFINANSOWANIE PRZYJMOWANE SĄ DO 30.03.2014 ROKU !!!


Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd” semestr letni roku akademickiego/szkolnego 2013/2014 mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju przy ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w  pokoju nr 9 począwszy od dnia 3.03.2014r. do 30.03.2014r.

Wnioski wraz z wkładkami i załącznikami dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj, pokój nr 9 oraz na naszej stronie internetowej w zakładce „Aktywny Samorząd”
wnioski do pobrania. Prosimy o rzetelne i uważne wypełnianie wniosków, co w sposób istotny skróci czas ich rozpatrywania i oczekiwania na wypłatę dofinansowania.

!!! UWAGA !!!

ULOTKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCZA PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD EDYCJA 2014 DOSTĘPNA JEST DO POBRANIA PONIŻEJ:


INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD: MODUŁ I, MODUŁ II (dawniej STUDENT)


Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w innych zadaniach realizowanych w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd” prosimy o wyrozumiałość  i cierpliwość w oczekiwaniu na wyznaczenie terminu przyjmowania wniosków przez Realizatora programu. Data rozpoczęcia przyjmowania wniosków zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej.


________________________________________________________________________________________________________„Milczący przewodnik – pilotażowy projekt dostosowania e-administracji do potrzeb osób głuchych i niedosłyszących”
– zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Aby dowiedzieć się więcej proszę wybrać "MILCZĄCY PRZEWODNIK" w menu po lewej stronie


________________________________________________________________________________________________________


PCPR w Biłgoraju od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku realizuje


Projekt systemowy „Twoja aktywność – Twoja szansą” w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

________________________________________________________________________________________________________

Szczegółowe informacje i materiały znajdują się na stronie internetowej projektu, aby do niej przejść kliknij link poniżej:

http://www.efspcprbilgoraj.pl


Zapraszamy także na stronę Europejskiego Funduszu Społecznego:

http://www.efs.gov.plWróć do spisu treści | Wróć do menu głównego